Общи условия

Настоящите общи условия включват следните секции:

 1. Условия за ползване
 2. Регистрация и идентификация
 3. Бисквитки
 4. Формуляри за отказ от договор и рекламации

 

Моля, прочетете внимателно информацията по-долу за всяка една от секциите. Ако не намерите отговор на Вашия въпрос тук, можете да се свържете с нас.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условията за ползване регламентират отношенията с потребителите. Тук ключово значение имат процеса по поръчка, плащане, отказа от договор и рекламациите. В съответствие с правилата на Закона за защита на потребителите накрая на документа ще намерите и формулярите за отказ от договора и рекламация, които сте задължени по закон да публикувате.

 

Освен това, в условията за ползване се урежда правото на интелектуална собственост, както и правилата за изменение на общите условия. Изменението на общите условия също е регламентирано в закона и процедурата не може да търпи почти никакви промени.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Това са правилата за регистрация на потребителите. Тук е мястото да се уредят специфичните права на потребителите, които получават след като създадат потребителския си профил. Ако има нещо, което искате да се допълни в тази секция, свържете се с нас.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИ.

ВАЖНО!

Настоящите общи условия не съдържат политика за защита на личните данни! Можете да поръчате политика за защита на личните данни в съответствие с новите правила тук.

 

В случай че искате да приведете дейността си в съответствие с правилата на новия Регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да прочетете повече тук.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да имате добре изготвени общи условия е задължително, обаче не е достатъчно. Важно е във всеки един момент да спазвате предвиденото в общите условия и останалите изисквания на закона. За Ваше улеснение подготвихме списък с някои от основните изисквания, които трябва да спазвате:

 1. Публикувайте основните характеристики на стоките или услугите, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
 2. Дайте информация за наличност на стоката или услугата;
 3. При публикуването на цената напишете:
  1. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
  2. начина на нейното изчисляване, ако няма крайна цена;
  3. допълнителни разходи за транспорт, ако има такива;
 4. Напомнете в сайта за наличието на законова гаранция – не е достатъчно да имате тези клаузи в общите условия;
 5. Посочете срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
 6. Посочете опасностите, свързани с обичайната употреба;
 7. Посочете срока на годност на стоката – когато е приложимо;
 8. Добавете съответно указание, ако имате регистрация по ДДС.
 9. Публикувайте на сайта си формулярите, приложени в този документ;
 10. Създайте и поддържайте регистър на рекламациите
 11. Уверете се, че сте сложили чек-боксове на необходимите места, като например при приемане на общите условия, съгласие с политиката за защита на личните данни и др. Трябва да съхранявате лог-файловете от маркирането на тези чек-

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между БИНДЖ ОФ ООД, наричано по-долу “BINGE OFF”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

БИНДЖ ОФ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205067154 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Господин Хаджииванов No 27, вх. Б, ап. 13, имейл адрес: hello@bingeoff.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „BINGE OFF” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “BINGE OFF”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „BINGE OFF”.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и BINGE OFF договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт – https://bingeoff.com/ и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “BINGE OFF” услуги.

 

 

ПОРЪЧКА

 

 • (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „BINGE OFF”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „BINGE OFF” услуги.

 

  1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „BINGE OFF”.
  2. Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
  3. Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
  4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

 

 • (1) “BINGE OFF” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

 

  1. “BINGE OFF” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
   1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
   2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “BINGE OFF”;
   3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “BINGE OFF”.

 

ЦЕНИ

 

 • Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „BINGE OFF” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

 

  1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

 

 • „BINGE OFF” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

 

 

 • (1) „BINGE OFF” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „BINGE OFF”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

  1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане с кредитна или дебитна карта, по банков път, чрез PayPal, в брой.

 

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

BINGE OFF” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „BINGE OFF”.

 

 •  BINGE OFF не е лицензирано медицинско заведение за предоставяне на медицински услуги. Екипът на BINGE OFF няма необходимото образование за диагностициране,
  анализиране или лечение на медицински проблеми от какъвто и да било вид. Въпреки, че
  BINGE OFF разполага с квалифициран екип с необходимите знания, BINGE OFF не може да
  предвиди ефекта или появата на странични ефекти от спазване на предоставените
  хранителни съвети.

 

 • Предоставяните от BINGE OFF хранителни съвети и тренировъчни програми не са вид
  „неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“
  по смисъла на чл. 166 от Закона за здравето.

 

 • Хранителните съвети и тренировъчни програми, предоставяни от BINGE OFF са с цел
  мотивиране за преодоляване на вредни навици като начин на живот, но не и с цел лечение
  на медицинско заболяване.

 

 • BINGE OFF не практикува „диетика“ или „лечебно гладуване“ по смисъла на
  Допълнителните разпоредби на Закона за здравето. BINGE OFF категорично не подкрепя
  каквито и да било форми на хранене само с продукти от органичен произход или
  контролиране на телесното тегло само посредством прием на течности без същите да
  бъдат назначени по лекарско предписание и извършвани под лекарско наблюдение.

 

 • Всички попълнени и изпратени към BINGE OFF въпросници, изпратени след
  първоначалната заявка за резервиране на място в програма, предлагана от BINGE OFF, се
  преглеждат от специалист по психично здраве („Психолог“) с цел установяване липсата на
  симптоми, навеждащи на психологични проблеми.

 

 • В случай, че в процеса на обработка на попълнен въпросник, специалистът по
  психично здраве („Психолог“) има съмнение за наличието на психологичен проблем на
  база предоставена от Клиента информация, BINGE OFF си запазва правото да откаже
  включването на Клиента в съответната програма, предоставяне на хранителни съвети и
  изготвяне на тренировъчен режим.

 

 • В случай, че в процеса на обработка на попълнен въпросник, специалист по психично
  здраве („Психолог“) има съмнение за наличието на психологичен проблем на база
  доброволно предоставена от Клиента информация, BINGE OFF ще уведоми Клиента за
  отказа си и ще предложи консултация с психолог, който по желание на Клиента може да
  бъде лице, с което BINGE OFF има сключен договор за съвместна дейност.

 

 •  Съдържанието, намиращо се на Сайта е само с информационен характер и не е
  предназначено да замени консултацията с Вашия лекар.

 

 •  С използването на Сайта Клиентът декларира, че е получил одобрение от лекар за
  спазването на хранителни съвети и/или тренировъчни програми, достъпни на Сайта.

 

 •  В случай, че започнете спазването на индивидуалните хранителен съвети, BINGE OFF
  съветва това да стане след консултация с лекар, на която сте представили изготвените на
  база попълнен от Вас въпросник хранителни съвети и тренировъчна програма.

 

 • BINGE OFF съветва всеки клиент да се консултира с лекар преди започване спазването
  на хранителните препоръки, тренировъчна програма, промяна в текущ хранителен
  режим, както и въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.

 

 •  Клиентът е длъжен да спазва получените медицински съвети от своя лекуващ лекар
  като в случай на несъвместимост с предоставените от BINGE OFF хранителни съвети,
  спазването на последните следва да се преустанови.

 

 • Клиентът декларира, че е запознат, че не всички хранителни съвети и тренировъчни
  програми на Сайта са подходящи за всеки индивид и носи отговорност за верността на
  предоставените данни при попълване на изпратения от BINGE OFF въпросник. В случай на
  промени в предоставените данни, Клиентът следва да уведоми BINGE OFF.

 

 • Клиентът декларира, че ще спазва хранителните съвети, предоставени му от BINGE
  OFF нормално, разумно, с препоръчителната от BINGE OFF продължителност, без данадвишава същата, и с ясното съзнание, че хранителните съвети не са с цел лечение на
  медицинско заболяване.

 

 •  Клиентът декларира, че е наясно, че при спазването на хранителните съвети и/или
  тренировъчна програма, съществува риск от физическа контузия и/или влошаване на
  здравословното състояние.

 

 • Клиентът декларира, че в случай на дискомфорт, болка, прилошаване или други
  проблеми, незабавно ще се свърже с лекар и своевременни ще уведоми екипът на BINGE
  OFF. В случай, че след появата на някой от описаните симптоми Клиентът не извърши
  консултация с лекар и/или не спази медицинските предписания, BINGE OFF не носи
  отговорност за влошаване на здравословното състояние на Клиента в следствие на
  неговите действия или бездействия.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 

 • (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

 

  1. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „BINGE OFF” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
  2. „BINGE OFF“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
  3. За упражняване правото на отказ „BINGE OFF“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „BINGE OFF“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
  4. Когато във връзка с изпълнението по договора „BINGE OFF“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „BINGE OFF“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

 

 • Потребителят няма право да се откаже от договора за услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • „BINGE OFF” възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

 

 

 

 • РЕКЛАМАЦИЯ
 • (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

 

 • Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.
  1. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

 • (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „BINGE OFF“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ BINGE OFF“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
   1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

 

 • При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
   1. касова бележка или фактура;
   2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
   3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

 • Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

 • (1) „BINGE OFF“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.
  1. Когато „BINGE OFF“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 • (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „BINGE OFF” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „BINGE OFF” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „BINGE OFF”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „BINGE OFF”, „BINGE OFF” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „BINGE OFF”.
 • „BINGE OFF” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

  1. „BINGE OFF” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „BINGE OFF” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 • „BINGE OFF” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „BINGE OFF” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

 • Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

 • Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 • (1) „BINGE OFF” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
  1. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „BINGE OFF” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
  2. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

„BINGE OFF” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

 

„BINGE OFF” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор.Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

 

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

 

„BINGE OFF” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „BINGE OFF” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

 

“BINGE OFF” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „BINGE OFF”, да изрази съгласие с Общите условия.

 

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „BINGE OFF” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ BINGE OFF” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „BINGE OFF” на данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “BINGE OFF ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „BINGE OFF”.

 

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „BINGE OFF ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „BINGE OFF“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „BINGE OFF“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;

 

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

Политика за „бисквитки“

 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

 

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

 

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни “бисквитки”

 

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 

“Бисквитки” на трета страна

 

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

 

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

 

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До  БИНДЖ ОФ ООД, ЕИК 205067154

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До БИНДЖ ОФ ООД, ЕИК 205067154

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………